Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu:

 

JT NUTRITION s.r.o.,

Poľný Kesov 338

951 15 Poľný Kesov

IČO: 46 481 729

objednavky@nutrition.sk

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od

 

Zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ....................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia (*).....................................................................................

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*).......................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)....................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

........................................

 

 

 

Dátum ..................

 

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


© 2015 JT Nutrition, s.r.o.