Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.nutrition.sk (Stránka).

Zásady ochrany osobných údajov platia pre túto Stránku a nemusia platiť pre ostatné webové stránky spoločnosti JT NUTRITION.

Vstupom a používaním tejto Stránky vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Používaním tejto Stránky súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s vaším používaním tejto Stránky a Služieb, vo vzťahu k tejto Stránke a Službám, prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom vzťahujúcim sa na túto Stránku a Služby, môžu byť prenášané k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce túto Stránku za účelom prevádzkovania a rozvíjania tejto Stránky a Služieb, vrátane prenosov za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.


Automaticky zhromaždované neosobné informácie

Spoločnosť JT NUTRITION sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov svojich webových stránok. Vezmite, prosím, na vedomie, že celkové štatistiky o našich zákazníkoch, predajoch, vzorcoch prevádzky a potrebné informácie o stránkach smieme poskytnút dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.


Osobné informácie

Nato, aby sme v budúcnosti boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky alebo spravovať interaktívne zákaznícke programy, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na výrobok, požiadavku na službu, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky. S výnimkou prípadov, ked to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky alebo pre správu interaktívneho zákazníckeho programu a zlepšenie služieb a produktov spoločnosti JT NUTRITION. Zároveň týmto dávate spoločnosti JT NUTRITION právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou JT NUTRITION.


Zabezpečenie

Vezmite, prosím, na vedomie, že z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť JT NUTRITION určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti vašich osobných údajov. Napríklad, pri zhromaždovaní alebo prenose citlivých dát, napr. informácií o platobnej karte, používame šifrovaciu technológiu.


Presnosť zhromažďovaných údajov

Spoločnosť JT NUTRITION z vlastnej vôle alebo na vašu žiadosť doplní, opraví alebo vymaže akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje získané spoločnosťou JT NUTRITION v súvislosti s prevádzkou tejto Stránky.


Identifikácia návštevníka

V princípe môžete používat túto Stránku pre informačné účely bez toho, aby ste spoločnosť JT NUTRITION informovali o tom, kto ste, a museli jej poskytovať nejaké osobné údaje. Avšak z času na čas môže spoločnosť JT NUTRITION alebo ňou poverené tretie osoby umiestniť do vášho počítača informáciu, ktorá umožní spoločnosti JT NUTRITION zhromažďovať určité údaje. Tieto informácie sú bežne označované ako "cookies" a používajú sa na mnohých webových stránkach - ich používanie na takéto účely sa stalo v tomto odvetví úplne bežným. Cookie je uložené na pevnom disku vo vašom počítači a nie na tejto Stránke. Spoločnosť JT NUTRITION a/alebo ňou poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom tejto Stránky alebo iných internetových stránok spoločnosti JT NUTRITION.

Používanie cookies vám prináša výhody, ako napríklad odstraňuje potrebu častého zadávania hesla počas jednej návštevy, alebo opakovaného zadávania položiek, ktoré umiestnite do vášho nákupného košíka medzi dvomi návštevami, ak na predošlej návšteve danú transakciu neukončíte. Táto informácia nie je osobne identifikovateľná - inými slovami, cookies identifikujú váš počítač, nie vás osobne. Pomocou informácií, ako a kedy naši návštevníci používajú túto Stránku, môže spoločnosť JT NUTRITION ďalej zdokonaľovať túto Stránku. Ak si neželáte dostávať cookies, alebo chcete byť upozornení o ich prijatí, môžete si tak nastaviť váš internetový prehliadač, v prípade že tento prehliadač dané nastavenia umožňuje. Prosím, budte si vedomí toho, že pri vypnutých cookies nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti Stránky, ktoré by obohatili vašu návštevu, a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií na týchto Stránkach.

Okrem vlastných používame aj cookie služby Google Analytics a cookie DoubleClick s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našich stránok. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa..

Okrem toho môžu táto Stránka používať inú technológiu, ktorá umožňuje spoločnosti JT NUTRITION zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad vašu adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý používate na vašom počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.


Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti JT NUTRITION žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.


Zoznam sprostredkovateľov

JT NUTRITION, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero dodávateľov pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajov spracúvaných v informačných systémov prevádzkovateľa. S osobnými údajmi v Obchodnom informačnom systéme z tohto dôvodu prichádzajú do styku nasledovní sprostredkovatelia: Slovak Parcel Service s.r.o.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránku alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.


Podmienky špecifické pre služby

Spoločnosť JT NUTRITION môže mať stanovené samostatné podmienky pre rôzne poskytované služby (napríklad Podmienky používania), v ktorých môže vopred upraviť špecifické podmienky týkajúce sa danej služby (vrátane ochrany súkromia a údajov).


© 2015 JT Nutrition, s.r.o.